fbpx

Allmänna villkor

1 Inledning

Care to Translate är ett digitalt översättningsverktyg utformat för vårdpersonal med målet att säkerställa god kommunikation mellan vårdpersonal och patienter oavsett språk. Vi vill att du som arbetar med patienter ska kunna ställa viktiga frågor, informera patienter och instruera patienter som inte behärskar ditt språk. Vårt mål är att göra vården mer jämlik. Vi gör detta genom att tillhandahålla översättningstjänster kopplat till nya innovativa verktyg.

 

Vårt syfte är att hela tiden addera värde till våra kunders verksamheter. Eftersom alla verksamheter är olika är det ogörligt för Care to Translate att i alla lägen tillgodose behoven hos samtliga kunder. Care to Translates tjänster är i denna startfas i ständig och snabb förändring. Mjukvaror kan få helt ny funktionalitet. Funktionalitet kan också ändras genom att något läggs till eller tas bort.

 

Som Kund måste detta beaktas när bolaget skapar processer för att hantera allt som Care to Translate hjälper bolaget med och som är kopplat till de tjänster Care to Translate erbjuder.

2 Avtalet

Avtalet mellan Kund och Care to Translate utgörs av dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”) och uppdragsbekräftelsen (gemensamt ”Avtalet”). Dessa Allmänna villkor är bindande och gäller när Kunden börjar använda någon av Care to Translates tjänster. I och med att Kunden godkänner de Allmänna Villkoren bekräftar Kunden att ni har läst och förstått innebörden av dessa för Kundens verksamhet, idag och i framtiden.

 

Care to Translate förbehåller sig rätten att ensidigt ändra dessa Allmänna Villkor när som helst och de kommer att förändras över tiden. Det är Kundens skyldighet att löpande se till att Kunden tar del av de gällande Allmänna villkoren som finns tillgängliga på https://www.caretotranslate.com/ (”Webbplatsen”). Uppdaterade Allmänna Villkor träder i kraft direkt när de publiceras på Webbplatsen.

 

För det fall att Kunden inte accepterar de ändrade Allmänna Villkoren har Kunden rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Uppsägning ska ske enligt punkt 8 i dessa Allmänna Villkor.

 

Kunden ingår Avtalet med Care to Translate när Kunden bekräftar uppdraget. Uppdraget anses som bekräftat när Kunden har godkänt Care to Translates offert (gemensamt “Offerten”) och börjar använda någon av Care to Translates tjänster.

3 Parter

Avtalet inklusive dessa Allmänna Villkor gäller mellan Care to Translate AB, orgnr 559150-6232, (”Care to Translate”) och det företag/organisation som börjar använda Care to Translates tjänster (”Kunden”/”Kund”).

4 Tjänsten

Care to Translate tillhandahåller två typer av Tjänster, dels mjukvara (”Mjukvarutjänst”), dels produktutveckling (”Produktutvecklingstjänst”) (gemensamt ”Tjänsten”/”Tjänsterna”). Nedan beskrivs de två typerna av Tjänster.

4.1 Mjukvarutjänst

Care to Translate tillhandahåller en eller flera Mjukvarutjänster. Mjukvarutjänsten är tillgänglig via appen Care to Translate Clinic. Mjukvarutjänsten kan vara kostnadsfri, eller avgiftsbelagd, samt antingen användas tillsammans med eller utan Produktutvecklingstjänst. Mjukvarutjänsten tillhandahålls via applikationen (“Appen”) Care to Translate Clinic.

 

Care to Translate erbjuder Mjukvarutjänsterna AS-IS, och garanterar inte någon tillgänglighet eller funktionalitet. Care to Translate har rätt att, och kommer att lägga till, ändra och ta bort funktionalitet utan att först meddela Kunden.

 

Kunden är medveten om detta och accepterar att inte göra Kunden beroende av Mjukvarutjänstens funktionalitet, tillgänglighet eller på något annat sätt som skulle kunna innebära att Kunden riskerar att inte kunna utföra sina åtaganden enligt lagstiftning, myndighetskrav, tredje man eller någon annan part.

4.2 Produktutvecklingstjänst

Care to Translate erbjuder också en Produktutvecklingstjänst.

 

Produktutvecklingstjänsten är en tilläggstjänst för Kunden att kunna utforma Mjukvarutjänsten utifrån Kundens specifika verksamhetsbehov och levereras i form av minst en (1) workshop samt teknisk vidareutveckling av Mjukvarutjänsten. Om Kunden använder sig av Produktutvecklingstjänsten accepterar Kunden att Produktutvecklingstjänsten enbart utgör ett hjälpmedel för att skräddarsy Mjukvarutjänsten efter Kundens unika behov och att Kunden är ansvarig för att Kunden uppfyller gällande lagstiftningar.

 

Ansvaret för Kundens patienthantering kan inte överlåtas till Care to Translate.

 

Care to Translate har rätt att använda sig av tredje part för att hjälpa till med delar eller hela Kundens uppdrag i ramen för Produktutvecklingstjänsten. Detta innebär att Care to Translate har rätt att dela information såsom Kundens specifika fras- och språkbehov men inte begränsat till dessa uppgifter med denna tredje part.

4.3 Användning av Tjänsten

I och med att Kunden har godkänt dessa Allmänna Villkor är Kunden medveten om att Tjänsten kan komma att förändras och inte längre uppfylla de krav eller önskemål som Kunden har och som tidigare kanske uppfylldes. Kunden har ingen rätt till ersättning om Tjänsten ändras, eller i Kundens tycke försämras eller av annan anledning inte uppfyller Kundens krav.

4.4 Användningsbegränsningar

Användning av Tjänsten kan vara föremål för begränsningar, inklusive men inte begränsat till antal licenser. Care to Translate har rätt att avgöra om överträdelse sker av dessa begränsningar. Kunden får om möjligt en varning vid överträdelse av begränsningen. Om Kunden inte korrigerar sin användning så har Care to Translate rätt att fakturera för antalet licenser som överskrider avtalad mängd, alternativt att säga upp avtalet med kunden med omgående verkan.

4.5 Funktioner som innefattas i tjänsten

Definitionen av de funktioner som innefattas i tjänsten finns beskrivet i Avtalet. Denna definition kan över tid förändras.

 

Care to Translate har tolkningsföreträde när det gäller en funktions innebörd. Kunden får inte tolka vad en funktion ska uppfylla och sedan ställa krav utifrån egen tolkning av funktionens innebörd.

5 Kundens ansvar

Utöver vad som framgår i övrigt enligt dessa Allmänna villkor ansvarar Kunden för följande:

5.1 Uppdatering av hårdvara

Kunden är skyldig att uppdatera hårdvaran i enlighet med rekommendationer från hårdvaruleverantörer för att säkerställa att Mjukvarutjänsten funkar optimalt.

 

Care to Translate följer best practise-förfaranden för att utveckla Mjukvarutjänsen i enlighet med standard, men kan inte garantera att den funkar på alla typer av mobila enheter.

5.2 Användare

Kunden ansvarar för de personer som via Kundens inloggning och konto använder Tjänsten (”Användare”). Varje Användare har rätt att använda Tjänsten.

6 Care to Translates ansvar och ansvarsbegränsning

Care to Translate ersätter endast direkta skador som åsamkas Kunden genom grov vårdslöshet från Care to Translates sida. Ersättning utgår alltså inte för indirekt skada, såsom t.ex. misstolkning av symtom, ökad tid vid behandling av patient och hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man.

 

Care to Translates ersättningsansvar är begränsat till under avtalsperioden sammanlagda avgifter för berörd Tjänst, dock maximalt totalt ett prisbasbelopp.

 

Care to Translate ansvarar inte för skada som uppkommer på Kundens hårdvara, Kundens data eller annan information som förmedlas vid användning av Tjänsten. Care to Translate ansvarar inte för fel i tredjepartsprodukter. Inte heller ansvarar Care to Translate för skada orsakad av datavirus (eller motsvarande), försening, förlust eller förvanskning av Kundens data eller för Kundens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man.

 

Care to Translate ansvarar inte för underlåtenhet att uppfylla sina åtaganden enligt dessa Allmänna Villkor som orsakas av eller annars är en följd av arbetskonflikt, krig, upplopp, oförutsedda militärinkallelser, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, meteoritnedslag, global uppvärmning, överbelastningsangrepp, atmosfärisk tryckförändring eller andra omständigheter som Care to Translate inte rimligen kunnat råda över eller förutse.

 

Kundens skadeståndskrav ska framställas så snart som möjligt. Framställs inte kravet inom två månader efter det att den skadegrundande handlingen inträffade, förlorar Kunden rätten att göra kravet gällande, om kravet hade kunnat framställas i rätt tid.

7 Priser, debitering och betalningsvillkor

7.1 Priser och kostnader

Tjänstens priser framgår av vid var tid gällande prislista som är beskrivna i Avtalet och/eller Offerten.

7.2 Fast pris och kostnader

För det fall Kunden använder sådan del av Tjänsten som erbjuds till ett fast pris, debiteras fasta priser och kostnader månadsvis eller årsvis – beroende på vilken betalningsmodell Kunden har valt – i efterskott med början trettio (30) dagar efter att Tjänsten aktiveras.

7.3 Rörligt pris och kostnader

För det fall Kunden nyttjar Tjänster som tillhandahålls till rörligt pris och där rörliga kostnader uppkommer, utförs dessa på löpande räkning och debiteras periodvis i efterskott. Du som kund ansvarar för alla rörliga kostnader som uppkommer kring Tjänsten.

7.4 Debiteringsperiod

Debitering börjar när Tjänsten kan anses vara aktiverad eller då Kunden beställt Tjänsten. En debiteringsmånad följer inte hela kalendermånader utan inleds när en Tjänst aktiveras.

7.5 Ändring av prismodell / abonnemangsform

Om Care to Translate anser att en Kund bör omfattas av en annan prismodell eller abonnemangsform, har Care to Translate rätt att ensidigt upp- och nedgradera Kunden. Den nya prismodellen/abonnemangsformen börjar gälla tidigast en kalendermånad efter att Care to Translate via email eller på annat sätt meddelat Kunden om ny prismodell.

7.6 Ändring av priser

Care to Translate har rätt att från månad till månad ändra priser för sina Tjänster. Ändrade priser ska meddelas endera på Webbplatsen eller genom email till Kund.

 

Ändring av priserna börjar gälla en månad efter att Care to Translate meddelat Kunden eller vid den senare tidpunkt som Care to Translate anger.

7.7 Uppsägning pga av ändring av prismodell eller priser

Kunden har alltid rätt att vid ändring av prismodell eller prishöjning säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

7.8 Eventuellt slutarbete / Debitering vid uppsägning

Care to Translate är en tjänst som faktureras månadsvis eller årsvis (beroende på vilket abonnemang Kunden har valt). Vid uppsägning av Tjänst/Tjänsterna eller Avtalet av Kunden eller Care to Translate, kommer eventuellt nedlagd tid från Care to Translates sida gällande tjänster kopplat till Produktutvecklingstjänsten att debiteras som klumpsumma enligt vad som står beskrivit i Avtalet och/eller Offerten. Den nedlagda debiterade tiden måste vara en överenskommelse mellan Kunden och Care to Translate vid Tjänst/Tjänsternas eller Avtalets avslut. Kund kan välja att be om dessa, även Care to Translate kan välja att inte genomföra detta arbete genom att anse att uppdraget är avslutat vid Tjänst/Tjänsternas eller Avtalets avslutande.

 

Det kan komma att bli aktuellt med en förskottsbetalning. Det är upp till Care to Translate att bestämma summan, och skulle det senare visa sig att en mindre del än hela delen av summan behövdes, så betalar Care to Translate tillbaka dessa pengar till kund, till valfritt svenskt bankkonto eller BG / PG nummer.

7.9 Betalningsvillkor

Betalning ska ske senast 30 dagar efter fakturadatum.

 

I de fall betalning är försenad har Care to Translate rätt att ta ut dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

 

Om Kunden vill bestrida en faktura ska detta göras via email eller post, inom trettio (30) dagar från fakturadatum.

7.10 Rabatter och erbjudanden

Kunden kan endast nyttja ett erbjudande, rabatt eller liknande under en löpande period av 12 månader. Det första erbjudandet, rabatten eller liknande som kunden väljer att nyttja anses vara det kunden valt, och kan senare inte bytas ut mot ett annat även om det skulle vara ekonomiskt bättre, och exkluderar rätt till kommande erbjudande, rabatter eller liknande under 12 månader från nyttjande tillfället.

8 Uppsägning

8.1 Kundens uppsägning

Kunden har rätt att närsomhelst säga upp Avtalet eller del av Tjänsten/Tjänsterna. Kunden har inte rätt till någon återbetalning vid uppsägning. Kunden kan ej heller tillgodoräkna sig del/delar av tjänsten som ej ännu har levererats vid tidpunkten av uppsägningen.

8.2 Care to Translates uppsägning

Care to Translate har rätt att säga upp en Tjänst/Tjänsterna eller Avtalet med en kalendermånads uppsägningstid om Kunden har ett månadsabonnemang, vid årsabonnemang sker uppsägningen på årsbasis.

 

Care to Translate har vidare rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet om Kunden kan befaras vara på obestånd; har försatts i konkurs; är i dröjsmål med betalning; har stängts av från Tjänsten; inte gör de uppgifter man blir tilldelad genom tjänsten inom den tidsgräns som uppgifterna har; eller begår ett väsentligt avtalsbrott. Vid dessa händelser så gäller ej en kalendermånads uppsägningstid. Care to Translate kommer då att återkalla åtkomst till Mjukvarutjänsten för Kunden och kundens Användare.

 

Vid eventuell uppsägning av Tjänsten/Tjänsterna så kan kunden inte tillgodoräkna sig någon del/delar av tjänst som skulle ha levererats i framtiden.

8.3 Skriftlig uppsägning

Care to Translate säger upp Tjänsten/Tjänsterna eller Avtalet skriftligen till den e-post som kunden angivit eller till den adress som Kundens företag har registrerad hos Bolagsverket.

 

Kunden kan endast säga upp Tjänsten/Tjänsterna eller Avtalet skriftligen till den e-post som Care to Translate angivit .

9 Hela avtalet

Avtalet (de Allmänna Villkoren och uppdragsbekräftelsen) utgör den fullständiga överenskommelsen mellan Kunden och Care to Translate och har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan parterna.

 

Regler och villkor för hur mjukvaran (Care to Translate Clinic appen) får användas är definierat i användarvillkoren (“Användarvillkor”) som finns tillgängliga på https://www.caretotranslate.com/ (”Webbplatsen”). Användarvillkoren gäller för alla Användare av mjukvaran.

10 Tillämplig lag och tvistelösning

Avtalet (inklusive dessa Allmänna villkor) ska regleras av, tolkas och fullgöras i enlighet med svensk lag. Eventuella tvister ska lösas i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

Stäng meny

NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Vi kommer att skicka ut information om nya funktioner, och kanske även lite rolig trivia om det vi jobbar med. Vi lovar att inte spamma dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bild på Care to Translate app