fbpx

Terms & conditions

Dessa användarvillkor (“Villkoren”) gäller för all användning av applikationen Care to translate (“Appen”). Genom nedladdning av Appen godkänner du Villkoren. Du som laddat ner Appen och/eller använder Appen kallas i det följande “Användare”.

 

Care to translate AB förbehåller sig rätten att ändra dessa Villkor utan föregående meddelande. För det fall du godkänner de nya villkoren alternativt fortsätter att använda Appen efter det att du tagit del av sådana ändrade Villkor anses du ha godkänt de nya Villkoren. I annat fall skall du avinstallera Appen från samtliga enheter.

 

Villkoren gäller även för samtliga kommande uppdateringar av Appen som Care to translate AB tillhandahåller och som ersätter och/eller utgör tillägg till Appen, så länge och i den omfattning dessa inte uttryckligen omfattas av ett separat avtal. När du avinstallerat Appen från samtliga enheter upphör Villkoren att gälla.

 

Aktuellt gällande Villkor finns alltid publicerade på Care to translate AB:s hemsida caretotranslate.com (“Hemsidan”) och nås via länk i Appen.

 

Är det något du undrar över gällande våra Villkor når du oss enklast påinfo@caretotranslate.com. Mer information om Appen och Care to translate AB hittar du på Hemsidan.
Appen tillhandahålls av Care to translate AB, organisationsnummer 559150–6232, med säte i Stockholm, Sverige.

Om Appen

Care to translate AB erbjuder genom Appen användaren översättningstjänster, inklusive möjligheten att översätta fraser till flera språk. Appen kräver att enheten har uppkoppling till internet för att ladda ner ljudfiler.

Köp i Appen

I Appen kan du som användare köpa tillgång till Care to translate AB:s premiumtjänster. För att genomföra köp ska du som användare ha fyllt 18 år.

 

Vid köp av premiumtjänster får du tillgång till den information och de funktioner i Appen som är märkta med hänglåssymbol. Betalning sker via App Store eller Google Play. Ingen betalningsinformation hanteras direkt av Care to translate AB eller Appen. Tillgången till premiumtjänsterna erhålls efter att betalning verifierats genom App Store eller Google Play. Tillgången kan dröja upp till 15 minuter. Har du genomfört ett köp i Appen men inte fått tillgång till tjänsterna inom 2h ber vi dig kontakta kundsupport.

 

Du har 14 dagars ångerrätt om du skulle ångra ditt köp. För att ångra ditt köp eller reklamera, kontakta oss på info@caretotranslate.com.

 

Care to translate AB kan välja att spärra dig från att göra köp med Appen. Det kan till exempel, men inte begränsat till, hända om Care to translate AB misstänker att du missbrukat tjänsten eller har använt den på ett otillåtet sätt. Det kan också vara om Care to translate AB bedömer att du ska spärras på grund av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl och för att skydda Care to translate AB eller andra parters intressen. Care to translate AB behöver inte säga till i förväg när de spärrar en användare.

Rättigheter

Appen och allt innehåll i Appen ägs av Care to translate AB. Alla rättigheter som inte uttryckligen ges till Användaren i dessa Villkor, i sin nuvarande eller kommande lydelse, behålls av Care to translate AB.

 

Material som ingår i Appen kan vara immaterialrättsligt skyddat och eventuellt tillhöra tredje part. Användare av Appen Care to translate har rätt att ladda ner, installera och använda Appen på en mobiltelefon, pekplatta eller annan avsedd enhet (nedan gemensamt kallade enheter). Användare får inte, utöver vad som framgår av tvingande lag eller uttryckligen av dessa Villkor eller Licensvillkor avseende eventuella komponenter som baseras på öppen källkod, försöka kopiera, dekompilera, dekonstruera, disassemblera, härleda koden, avkryptera, modifiera, eller skapa härledda produkten helt eller delvis baserade på programvaran i applikationen eller på tjänsterna däri. Användare får heller ingen rättighet att kopiera eller använda delar av eller innehållet som helhet, utan föregående skriftligt godkännande av Care to translate AB. Detta gäller, till exempel men inte begränsat till, produktnamn, varumärken, texter, fraser, bilder, text, firmanamn, grafik, layout och information om produkter och tjänster.

Ansvarsbegränsning

Informationen som tillhandahålls via Appen är avsedd som komplement till dialog för användare inom sjukvården. Appen är heller inte ett substitut för en mänsklig översättare, utan motsatsvis är Appen ämnad att vara ett komplement till en mänsklig översättare. Enbart användandet av Appen och dess innehåll för att kommunicera med en individ ska inte ses som uppfyllande av sjukvårdens plikt att tillhandahålla översättare inom vården.

 

Alla översättningar är gjorda eller kontrollerade av två oberoende översättare, med adekvat kunskap i det aktuella språket, för att säkerställa bästa möjliga kvalité på översättningarna.

 

Du som användare har dock det fulla ansvaret för kommunikationen med individer genom användandet av innehållet, inklusive men inte begränsat till förståelse av innehållet i Appen. Appen är inte ett medicinskt verktyg och informationen tillhandahållen i appen är inte avsedd att ersätta professionell kommunikation i sjukvård. Appen ska aldrig användas som ett substitut för ditt eget kliniska omdöme och dina professionella kunskaper inom sjukvårdsområdet. Ingen information tillhandahållen via Appen ska ses som professionellt medicinskt råd eller ersätta sådant. Care to translate gör inga utfästelser om innehållets fullständighet, riktighet, medicinska överensstämmelse eller pålitlighet.

 

Du måste självständigt värdera och säkerställa informationen du får genom användning av Appen. Care to translate AB uppmanar alla användare att vara medvetna om att ord, fraser och språk kan ha olika mening och innebörd beroende på sammanhang, och information tillhandahållen genom Appen enbart är därför inte lämplig att ha som enda informationskälla.

 

Så långt inte annat följer av tvingande lag ansvarar Care to translate AB inte för personskador, direkta eller indirekta skador eller följdskador som kan härledas till användandet av Appen. Care to translate AB uppmanar alla användare av Appen att inte förlita sig enbart på Appens översättningar.

 

Genom användandet av Appen accepterar du att du som användare själv måste evaluera och bära alla eventuella risker förknippade med användandet, inklusive tillförlitlighet och riktighet, fullständighet och användbarhet av innehållet. Varken Care to translate AB eller samarbetspartners garanterar att Appen är fri från fel.

 

Konsumenter som använder Appen ska inte förlita sig på information i Appen som enda informationskälla och ska inte ersätta adekvat vårdupplysning, uppsökande av adekvat vårdkontakt och professionellt medicinsk vägledning och översättning genom översättare med Appen. All sådan användning av innehåll i Appen görs på egen risk.

Underhåll och tillgänglighet

Care to translate AB förbehåller sig rätten att när som helst utan ansvar eller ersättningsskyldighet uppdatera, uppgradera, ändra, tillfälligt eller permanent begränsa eller stänga ner Appen eller åtkomsten till Appen.

 

Care to translate AB åtar sig inga skyldigheter att tillhandahålla någon form av support eller underhåll av Appen.

Personuppgiftshantering

När du laddar ner och använder Appen behandlar och lagrar Care to translate AB personuppgifter. Care to translate AB månar om din integritet, och lagrar bara uppgifter nödvändiga för funktionalitet och förbättringar. Läs mer om hur Care to translate AB behandlar personuppgifter i Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter.

Tvist och lagval

För de fall en tvist inte kan lösas i samförstånd mellan företagets kundtjänst och användaren, kan du som användare vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. För boende i ett annat EU-land än Sverige kan man lämna klagomål online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, seec.europa.eu/consumers/odr.

 

Vid eventuell tvist följer Care to translate AB beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

 

Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag.

 

Skulle delar av dessa Villkor anses icke gällande utgör det inte ett hinder mot att resterande delar gäller.

 

Dessa Villkor har fastställts av Care to translate AB2018-11-27.

Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter

Denna Dataskyddspolicy och hantering av Personuppgifter (“Personuppgiftspolicy”) gäller för all användning av applikationen Care to translate (“Appen”) samt besökare till caretotranslate.com (”Hemsidan”). Du som laddat ner och/eller använder Appen kallas i det följande “Användare”.

Hur vi hanterar och skyddar dina personuppgifter

Det är viktigt för oss att du som användare känner dig trygg med att använda Appen. Här är en sammanfattning av hur vi i lagrar, skyddar, hanterar och använder personuppgifter i enlighet meddataskyddsförordningen(GDPR).

 

Genom att ladda ner Appen accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

By downloading the App you agree to our Privacy Policy and our use of your personal data.

Vad vi sparar och varför

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person. Vi (Care to translate AB) värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att möjliggöra Appens funktioner och för att kunna förbättra Appen kontinuerligt.

 

De uppgifter vi har om dig är uppgifter vi får när du använder vår app och besöker vår hemsida. Care to translate AB ansvarar för att behandling av dina personuppgifter alltid sker enligt gällande dataskyddsregler och enligt Care to translate AB:s interna riktlinjer och rutiner.

 

När du laddat ner och när du använder Appen sparar vi

 

– information om appversion,

 

– datum och tid då Appen ansluter till våra servrar,

 

– vilken telemast du är närmast,

 

– språkinställning,

 

– vilken information och vilka filer som hämtats till appen,

 

– vad du klickar på och när; samt

 

– information om enhetstillstånd, enhetsmodell, information om maskinvara och operativsystem samt information om hur Appen fungerar.

 

Appen och Care to translate AB:s hemsida använder sig av så kallade ”Facebook pixlar”. Det är ett litet stycke kod som identifierar anonyma besökare på hemsidan eller användare i Appen och matchar den datan som de kan identifiera om varje individ med den datan som finns på varje användare på Facebook. Facebook avslöjar ingen personlig information om de enskilda individerna som samlats in via pixeln, men Facebook ger Care to translate AB möjlighet att se vad dina besökare har för generella intressen, demografiska status osv.

 

Datan används för att hålla reda på om du är inloggad eller inte, vilka delar av appinnehållet som används och som är nedladdat, funktionshämtning, läsposition och annan metadata som krävs för att hantera samt för att förbättra appens funktioner och prestanda. All sådan information listad ovan sparas till en unik kod för varje användare av Appen, och behandlas endast i sådant avidentifierat tillstånd.

 

Care to translate AB kan komma att använda datan i marknadsföringssyften, Care to translate AB kan också komma att vidarebefordra sådan användarinformation till tredje part, men endast som anonym data på gruppnivå.

 

Köp i Appen görs via App Store eller Google Play. Care to translate AB får ett transaktions-id som sparas för att vid behov kunna kontrollera betalstatus hos en prenumerant hos App Store eller Google play. Care to translate AB har inte möjlighet att koppla detta transaktions-id till den data vi samlar in från en enskild användare.

 

Vi strävar hela tiden efter att vara relevanta för dig som kund och använder därför insamlade uppgifter för att analysera, produktutveckla och förbättra vår tjänst och App. Vi kommer exempelvis prioritera nya funktioner, språk och fraser baserat på övergripande mönster hos nuvarande användares dagliga bruk av Appen.

Så länge sparar vi personuppgifter

Personuppgifter sparas under den tid det finns en pågående användarrelation samt i enlighet med lämnat samtycke. Vi behandlar inte personuppgifter som är äldre än sex månader, men kan komma att behandla historisk användarstatistik anonymiserad. För vår bokförings skull behöver vi spara köphistorik och eventuella personuppgifter kopplade till detta vid köp i Appen i sju år.

Så skyddar vi dina personuppgifter

När du ger uppgifter om dig själv i samband med användning av Appen ska du alltid kunna vara trygg med att vi hanterar dina personuppgifter på ett säkert sätt. All data lagras i en icke-publik databas som endast behörig personal har tillgång till.

Information om uppgifter sparade om dig och rätten att bli bortglömd

Du har alltid rätt att när som helst få ett utdrag på vilken information vi har om dig och få veta hur, samt i vilket syfte, personuppgifterna används. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. Skulle du inte vara enig med hur vi använder dina personuppgifter har du rätt att göra invändningar samt ta tillbaka ditt samtycke. Du kan när som helst be att vi rättar felaktiga uppgifter. Du har också rätt att begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Du är välkommen att kontakta oss på info@caretotranslate.com.

 

Care to translate AB raderar efter sådan skriftlig förfrågan via e-post alla uppgifter som finns lagrade om dig, utom de uppgifter som följer av undantagen nedan. Du kommer efter radering av uppgifter inte kunna använda Appen. Undantag:

 

  • Om personuppgifter ska behållas för att vi måste uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen).
  • Om du har en pågående order som inte skickats eller delvis skickats.
  • Om du har en obetald skuld till Care to translate AB.
  • Om du har ett pågående ärende med kundsupport.
  • Om du anser att Care to translate AB hanterat dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att kontakta tillsynsmyndighet och framföra klagomål.

Ansvarig för dataskydd

Care to translate AB är ansvarig för lagring och behandling av personuppgifter i appen och ser till att reglerna efterföljs.

Stäng meny

NYHETSBREV

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev! Vi kommer att skicka ut information om nya funktioner, och kanske även lite rolig trivia om det vi jobbar med. Vi lovar att inte spamma dig!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Bild på Care to Translate app